Giảng viên đào tạo

Phong Thuỷ Sư – Thiện Vũ Long 

Phó giám đốc Trung tâm Nhân sinh học Việt Nam “VCA”/ Viện kinh tế và phát triển doanh nghiệp “IEED”/ Quỹ chống hàng giả/ Bộ Công Thương Việt Nam. 

 

Quá trình làm việc và giảng dạy: