Luận giải lá số tử vi

Luận Giải Tử Vi 1 Năm – 200,000 vnd

Luận giải 12 cung trên lá số về cuộc đời, cũng như sự ảnh hưởng tốt xấu đến cuộc đời thông qua lá số Tử vi.

Đưa ra dự đoán về các đại tiểu hạn tốt xấu trong 01 năm.

Luận giải lá số tử vi 5 năm – 500,000 vnd 

Luận giải 12 cung trên lá số về cuộc đời, cũng như sự ảnh hưởng tốt xấu đến cuộc đời thông qua lá số Tử vi.

Đưa ra dự đoán về các đại tiểu hạn tốt xấu trong 05 năm.

Luận giải lá số tử vi 10 năm – 1,500,000 vnd

Luận giải 12 cung trên lá số về cuộc đời, cũng như sự ảnh hưởng tốt xấu đến cuộc đời thông qua lá số Tử vi.

Đưa ra dự đoán về các đại tiểu hạn tốt xấu trong 10 năm.

Luận giải lá số tử vi Trọn đời – 3,000,000 vnd

Luận giải 12 cung trên lá số về cuộc đời, cũng như sự ảnh hưởng tốt xấu đến cuộc đời thông qua lá số Tử vi.

Đưa ra dự đoán về các năm tốt xấu trọn đời.

Tham gia bình luận: