Tầm long mạch huyệt mộ âm trạch

Xem địa thế tốt xấu đặt mộ cho cá nhân ( 5,000,000 vnd )

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh 
 • Ngày giờ tháng năm mất
 • Địa chỉ rõ ràng nơi dự định đặt mộ.
 • Định vị google map nơi dự định đặt mộ.
 • Chỉ định thực tế vị trí nơi dự định đặt mộ.

Phân tích địa thế tốt xấu.

Phân tích phương vị, phận dã tốt xấu.

Phân tích vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục.

Chọn vị trí đặt huyệt mộ và hướng.

Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho cá nhân ( 50,000,000 vnd )

Địa thế phát cho con cháu lên tới Cửu khanh.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

Họ và tên.

Giới tính.

Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.

Ngày giờ tháng năm sinh

Ngày giờ tháng năm mất 

Xem địa thế tốt xấu đặt lăng mộ cho dòng họ ( 50,000,000 vnd )

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

Họ và tên.

Giới tính.

Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.

Ngày giờ tháng năm sinh 

Ngày giờ tháng năm mất

Địa chỉ cụ thể nơi Nghĩa trang dòng họ.

Định vị google map nơi Nghĩa trang dòng họ.

Chỉ định thực tế nơi Nghĩa trang dòng họ.

Phân tích địa thế tốt xấu.

Phân tích phương vị phận dã tốt xấu.

Phân tích vận thế tốt xấu.

Dự đoán các năm tốt xấu.

Đưa ra các giải pháp cải tạo nếu phong thủy không tốt.

Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho dòng họ ( 250,000,000 vnd )

Huyệt tam công, 3 – 5 đời phát. Con cháu hưởng giàu sang, thăng quan tiến chức, kinh thương phát tài. Kéo dài 2 đời.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

Họ và tên.

Giới tính.

Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.

Ngày giờ tháng năm sinh 

Ngày giờ tháng năm mất 

Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho cá nhân ( 10,000,000 vnd )

Địa thế phát cho con cháu thành đạt, giàu sang.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

Họ và tên.

Giới tính.

Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.

Ngày giờ tháng năm sinh 

Ngày giờ tháng năm mất 

Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho cá nhân ( 25,000,000 vnd )

Địa thế phát cho con cháu đủ năng lực hưởng sự  Phú quý.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

Họ và tên.

Giới tính.

Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.

Ngày giờ tháng năm sinh 

Ngày giờ tháng năm mất 

Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho cá nhân ( 100,000,000 vnd )

Địa thế phát cho con cháu lên tới Tam công.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

Họ và tên.

Giới tính.

Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.

Ngày giờ tháng năm sinh 

Ngày giờ tháng năm mất 

Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho dòng họ ( 150,000,000 vnd )

Huyệt cửu khanh, 3–5 đời phát. Con cháu hưởng giàu sang, thăng quan, tiến chức, đứng đầu tỉnh về danh tài. Kéo dài 2 đời.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

Họ và tên.

Giới tính.

Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.

Ngày giờ tháng năm sinh

Ngày giờ tháng năm mất

Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho dòng họ ( 500,000,000 vnd )

Huyệt vũ hầu, 4 – 6 phát. Con cháu hưởng giàu sang, phú quý, danh tiễng lẫy lừng. Kéo dài 3 đời.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

Họ và tên.

Giới tính.

Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.

Ngày giờ tháng năm sinh 

Ngày giờ tháng năm mất 

Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho dòng họ ( Phí 1 tỷ )

Huyệt vương giả, 3 – 5 đời phát. Con cháu hưởng giàu sang phú quý, quyền cao, chức trọng. Kéo dài 4 đời.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

Tham gia bình luận: